Zadania Ośrodka

Działalność Okręgowego Ośrodka Wychowawczego polega przede wszystkim na resocjalizacji nieletnich w wieku 13 do 19 lat, a także na działaniach edukacyjno-wychowawczych.

Kształcenie ogólne i zawodowe oraz zatrudnianie prowadzi się z uwzględnieniem postaw, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań nieletnich.

Ośrodek prowadzi działalność resocjalizacyjną na podstawie Rocznego Planu Pracy.

Roczny Plan Pracy opracowuje Dyrektor Ośrodka przy współpracy z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w Ośrodku. W ww. Planie uwzględnia się:

 1. zadania do realizacji w obszarach funkcjonowania Ośrodka:
  1. wychowanie, opieka, edukacja i oddziaływania terapeutyczne,
  2. wspomaganie indywidualnego rozwoju nieletniego,
  3. współpraca ze środowiskiem, w tym usamodzielnianie,
  4. kalendarium imprez i uroczystości,
  5. wykaz realizowanych programów,
  6. przydział czynności i zadań dodatkowych nauczycieli;
 2. plan ewaluacji wybranych obszarów działalności Ośrodka;
 3. sposób realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego
  w poprzednim roku.

Podstawą organizacji pracy Ośrodka w roku szkolnym jest Arkusz Organizacji Pracy Ośrodka, który określa formy jego działalności.

Arkusz Organizacji Pracy Ośrodka opracowuje Dyrektor Ośrodka przy współpracy z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w Ośrodku i przedkłada do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości, celem zatwierdzenia.

Zmiany w organizacji pracy Ośrodka w ciągu roku wprowadza się aneksem do Arkusza.

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące funkcjonują dwa typy szkół:

 • Szkoła Podstawowa, pn. „Szkoła Podstawowa w Łące” – realizująca program klasy VII i VIII.
 • Szkoła Branżowa I stopnia, pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Łące” – kształcąca w zawodzie ślusarza i stolarza

 Integralną część szkół stanowią warsztaty szkolne, gdzie uczniowie szkół przyuczają się do zawodu ślusarza i stolarza.

Po zajęciach szkolnych nieletni spędzają resztę dnia w Internacie, pod nadzorem kierownika i wychowawców. Działalność wychowawczo-resocjalizacyjna prowadzona jest w  grupach wychowawczych.

Wsparcie pedagogiczno – psychologiczne zapewnia zespół pomocy psychologiczno-pedagogiczny, którego zadaniem jest  wszechstronna pomoc psychologiczna oparta na dogłębnym poznaniu osobowości nieletniego, kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z rodziną, rówieśnikami oraz przygotowanie nieletniego i jego rodziny do funkcjonowania w warunkach środowiska otwartego.