Organizacja

Schemat organizacyjny

Organy i Kierownictwo

Dyrektor Ośrodka – mgr Maciej Paź

e-mail: sekretariat@pszczyna.oow.gov.pl

tel.: 32/210 30 17 lub 32/210 58 80

 

Kierownik Szkoły – mgr inż. Marcin Balon

Kierownik Internatu – mgr Piotr Zarembski

Kierownik Gospodarczy – mgr Szymon Folek

Główny Księgowy – mgr Aleksandra Cyroń

 

Organami Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące są Dyrektor Ośrodka i Rada Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań Ośrodka oraz ponosi odpowiedzialność za jego działalność.

Dyrektor Ośrodka w szczególności:

 1. organizuje pracę w działach Ośrodka, a zwłaszcza:
  1. tworzy w Ośrodku warunki do indywidualnego oddziaływania na nieletnich;
  2. utrzymuje bezpieczeństwo i porządek wewnętrzny, w tym zabezpieczenia Ośrodka w sposób uniemożliwiający samowolne oddalenie się nieletnich
   z Ośrodka lub ich uwolnienie przez osoby z zewnątrz oraz inne bezprawne działania;
  3. zapewnia nieletnim właściwe warunki bytowe, sanitarne i zdrowotne;
 2. dysponuje przyznanymi Ośrodkowi środkami finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie;
 3. wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Ośrodka,
 4. opracowuje zakres obowiązków pracowników;
 5. prowadzi nabór kandydatów na pracowników;
 6. nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Ośrodka wnioski wynikające z realizacji zadań Ośrodka;
 7. reprezentuje Ośrodek na zewnątrz;
 8. wykonuje inne zadania określone obowiązującymi przepisami.

Rada Ośrodka współdziała w wykonywaniu zadań Ośrodka i podnoszeniu jakości pracy Ośrodka. W skład Rady Ośrodka wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku. Przewodniczącym Rady Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka.

Rada Ośrodka wyraża opinię dotyczącą w szczególności:

 1. rocznego planu pracy;
 2. projektu arkusza organizacji pracy Ośrodka na dany rok szkolny;
 3. oceny zachowania nieletnich;
 4. organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych;
 5. rozkładu dnia i porządku zajęć w Ośrodku;
 6. wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. internat;
 2. szkoły – Szkoła Podstawowa i Szkoła Branżowa I stopnia
 3. warsztaty szkolne;
 4. zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. inne działy zapewniające realizację zadań Ośrodka.