Rejestry i ewidencje

 Dokumentację pobytu nieletnich w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym stanowią
w szczególności:

 1. księga ewidencji nieletnich;
 2. akta osobowe nieletniego;
 3. wykaz osób podlegających zameldowaniu;
 4. karta wyposażenia nieletniego;
 5. księga ewidencji nieletnich umieszczonych w izbie adaptacyjnej;
 6. księga ewidencji nagród i środków dyscyplinarnych;
 7. księga ewidencji przepustek i urlopów;
 8. księga ewidencji czasowego opuszczenia ośrodka, o którym mowa w art. 189 ust. 1 pkt. 3 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
 9. dzienniki zajęć wychowawczych;
 10. księga przebiegu służby nocnej;
 11. księga ewidencji wydarzeń nadzwyczajnych;
 12. księga ewidencji i dokumentacja użycia środków przymusu bezpośredniego;
 13. protokoły posiedzeń rady ośrodka.

Sposób prowadzenia dokumentacji pobytu nieletnich w Ośrodku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1897).

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące prowadzi oraz przechowuje dokumentację przebiegu nauczania nieletnich zgodnie z art. 47 ust.1 pkt. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900).